*

مشعل
MASHALGAZOEEL
گازوئیل سوز
MASHALID2800
دوگانه سوز
MASHAL01DRYER
گاز سوز
KHATEGAZ
خط گاز
انواع مشعل از خانگي تا صنعتي و پيشرفته با ظرفيت هاي واقعي